Skip to the content

Articles

Belgium – Authorities Announce New Reporting, Withholding Obligations

The Belgian government announced over the summer the introduction of an income tax reporting obligation and a tax withholding obligation for all Belgian employers with respect to remuneration paid or granted by a foreign parent company or affiliate.  Currently the government is working on draft legislation.  The drafts are not yet available to the general public. 

Option TVA en matière de location immobilière

Ce 19 septembre, la Commission des Finances a approuvé le projet relatif à la soumission optionnelle à la TVA des locations « professionnelles » de biens immobiliers. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Optional VAT regime for rental of immovable property

Recently, the Finance Commission approved the draft law introducing an optional VAT regime for the rent of professional real estate. The new rules will enter into force on the 1st of January 2019.

Optionele btw-heffing onroerende verhuur

Recentelijk heeft de Commissie Financiën het wetsontwerp goedgekeurd betreffende de optionele btw-heffing op ‘professionele’ onroerende verhuur. De nieuwe regels zullen in werking treden op 1 januari 2019

Administratieve lastenverlichting voor verplaatste Nederlandse vennootschappen

In de aprileditie van deze nieuwsbrief berichtten wij u dat de staatssecretaris van Financiën in zijn besluit van 20 februari 2018 opmerkte dat de aangifteplicht voor naar het buitenland verplaatste vennootschappen onder voorwaarden vervalt.  Het bovenstaande is relevant voor de veelvoorkomende situatie waarin de feitelijke leiding van een naar Nederlands recht opgerichte venn ...

UBO-register: Koninklijk Besluit betreffende de werkingsmodaliteiten gepubliceerd

De invoering van de verplichting tot het aanleggen van een UBO-register door de wet van 18 september 2017 maakt het mogelijk om de uiteindelijk begunstigden (de ‘Ultimate Beneficial Owners’) van Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen, trusts en andere vergelijkbare juridische entiteiten te identificeren.

Voor niet-inwoners van Nederland dient vanaf 1 januari 2019 het buitenlandse adres te worden opgenomen in de Nederlandse loonadministratie

Als Nederlandse werkgever bent u verplicht om uw werknemers te identificeren. Voordat een werknemer bij u gaat werken, moet u zijn identiteit vaststellen en zijn persoonlijke gegevens verzamelen voor de Nederlandse aangifte loonheffingen. Indien dit niet (juist) is gedaan, is voor de betreffende werknemer het zogenoemde anoniementarief van toepassing. Dit betekent dat u op het ...

De Belgische optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur krijgt meer concrete vorm

Eerder zetten wij uiteen dat de Belgische regering een optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur beoogt in te voeren. Het grote voordeel van de btw-heffing is het recht op aftrek van btw dat kan worden uitgeoefend op vaak hoog oplopende kosten voor bijvoorbeeld de constructie of het onderhoud van gebouwen. Recent is het verwachte wetsontwerp voor de invoering va ...

Dubbele afdracht van Nederlandse premies bij formele salary split voorkomen?

Sinds 1 januari 2013 is de Nederlandse Wet uniformering loonbegrip (hierna: WUL) van toepassing. De WUL introduceerde één loonbegrip voor de Nederlandse loonbelasting/premies volksverzekeringen en moest leiden tot vereenvoudiging van de Nederlandse loonadministratie. In de situatie van een formele ‘salary split’ binnen een concern waarbij een werknemer meerdere afzonderlijke fo ...

Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) geeft gewijzigde administratieve instructies aangaande het loonbegrip

De Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) heeft begin september 2018 een nieuwe interpretatie van het loonbegrip gepubliceerd. Deze nieuwe interpretatie kan belangrijke gevolgen hebben voor internationale groepen.