Skip to the content

Articles

Uitvoeringsbesluit taks op effectenrekeningen - Modaliteiten inzake indiening, aangifte en betaling van de taks en verzoek tot teruggave

Sinds 10 maart 2018 wordt in België een jaarlijkse taks geheven van 0,15% op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens € 500.000 die worden aangehouden door natuurlijke personen. Ondertussen is het eerste belastbaar tijdperk reeds geëindigd (30 september 2018) en er moet dus stilaan worden nagedacht over de aangifte en betaling van de taks. Een aantal modaliteiten inzake de aangifte en betaling van de taks, het bevoegde kantoor en de schalen voor de toepassing van eventuele administratieve sancties worden nu (eindelijk) via Koninklijk Besluit nader bepaald (KB van 4 november 2018).

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid uitgebreid tot de bouwsector

Ingevolge de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de versterking van de sociale cohesie (BS 30 maar 2018), werd de reeds bestaande vrijstelling voor ploegenarbeid vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de bouwsector. Ondernemingen die in de bouwsector werkzaam zijn en die werknemers in ploegen tewerkstellen kunnen bijgevolg genieten van een vrijstelling van de doorstorting van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing op de door hen betaalde of toegekende bezoldigingen of premies door de verruiming van de definitie “ploegenarbeid”. Dit gedeelte dient aldus niet meer doorgestort te worden aan de Belgische Schatkist maar mag de onderneming voor zichzelf behouden. Naast ondernemingen die in de bouwsector werkzaam zijn, geldt deze maatregel ook voor uitzendbedrijven die uitzendkrachten ter beschikking stellen/tewerkstellen in deze ondernemingen.

De Belgische regering beoogt d.m.v. deze wijzigingen de werkzaamheidsgraad binnen de bouwsector te bevorderen, de loonkost te verlagen, alsook indirecte sociale fraude en sociale dumping te bestrijden.

Twee circulaires van respectievelijk 11 en 15 juni 2018 hebben hieromtrent recent meer duidelijkheid verschaft.

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar

De volgende maanden zijn vele ondernemingen druk bezig met de jaarafsluiting van hun boekhouding en de opmaak van de jaarrekening. Het bevoegd bestuursorgaan van de vennootschap is verplicht om de jaarrekening op te maken of vast te stellen. Vaak wordt zij geconfronteerd met gebeurtenissen die zich voordoen NA afsluitdatum van het boekjaar. Hoe moet hiermee worden omgegaan in het licht van de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag?

De holdingvennootschap en de liquidatiereserve, dan toch een geslaagd huwelijk?

De liquidatiereserve is één van de meest gebruikte fiscale optimalisatietechnieken voor KMO’s om de belastingdruk bij dividenduitkeringen aan aandeelhouders-natuurlijke personen te verminderen. Holdingvennootschappen stoten evenwel vaak op de limieten van de KMO-definitie van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna “W.Venn.”). De Commissie voor Boekhoudkundige Normen en de Dienst Voorafgaande Beslissingen zetten de deur nu open voor (voormalige) holdingvennootschappen om onmiddellijk als KMO-vennootschap te kwalificeren na de verkoop van hun dochtervennootschappen. Bijgevolg kunnen ook zij onder bepaalde voorwaarden en mits een welgekozen timing in aanmerking komen voor het aanleggen van een liquidatiereserve: een interessante planningstechniek om gerealiseerde meerwaarden op aandelen fiscaalvriendelijk uit te keren.

CJEU decision in the Sofina case (C-575/17)

On November 22, 2018, the Court of Justice of the European Union (CJEU) rendered its decision in the Sofina and Others case (C-575/17). The case concerned the compatibility with EU law of the French withholding tax levied on dividends paid by French companies to non-resident loss-making companies. The Court concluded that the French legislation is contrary to the free movement of capital.

Last quarter prepayments

As the end of 2018 draws near, we would like to focus your attention on the last possible installment of prepayments for this year.  This is the last chance for every company in a tax paying position who has not made sufficient prepayments to avoid a tax increase. For companies with a year ending on December, 31, the deadline for this last installment is December 20th, 2018.  To know the specific due dates for companies with a year ending on December, 30th or earlier, we recommend to contact your KPMG Tax Adviser.

Belgique : Projet de circulaire en matière de prix de transfert

Le 9 novembre 2018, l’administration a publié un projet de circulaire sur les prix de transfert, qui expose les positions de l'administration fiscale belge sur plusieurs points relatifs au développement de BEPS. Ce projet de circulaire est soumis à la consultation publique jusqu'au 12 décembre 2018.

Belgium: Draft Circular Letter on Transfer Pricing

On November 9, 2018, the Belgian tax administration published a draft Circular letter on Transfer Pricing, which sets out the positions of the Belgian tax administration on multiple items stemming from ongoing BEPS developments. This draft Circular is subject to public consultation until December 12, 2018.

België: Ontwerpcirculaire inzake verrekenprijzen

Op 9 november 2018 heeft de administratie een ontwerpcirculaire gepubliceerd inzake verrekenprijzen, waarin de standpunten van de Belgische belastingadministratie over verschillende onderwerpen worden uiteengezet die voortkomen uit de lopende BEPS-ontwikkelingen. Deze ontwerpcirculaire is onderworpen aan openbare raadpleging tot 12 december 2018.

ECOFIN discusses the Digital Services Tax and makes further revisions to the EU Blacklist

On November 6, 2018, the ECOFIN Council discussed the Digital Services Tax (DST) and the progress achieved so far in the negotiations, in particular with respect to the introduction of a sunset clause and the limitation of the scope of the DST. The Council also decided to further amend the EU blacklist of non-cooperative jurisdictions by removing Namibia from the list.