Skip to the content

Articles

Multilateral BEPS Convention will enter into force on July 1, 2018

March 22, 2018, marks a milestone moment in the implementation of the OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project. Following the deposit of the ratification instrument by a fifth jurisdiction (Slovenia), the Multilateral BEPS Convention (also known as the “Multilateral Instrument” or the “MLI”) will enter into force on July 1, 2018.

Invoering optionele btw-heffing onroerende verhuur

Tijdens de afgelopen begrotingscontrole heeft de federale regering dan toch de invoering van een optionele btw-heffing voor de professionele onroerende verhuur goedgekeurd. Het optiestelsel zal in principe in werking treden vanaf 1 oktober 2018. Deze maatregel was aangekondigd in het Zomerakkoord van 2017, maar omwille van budgettaire redenen eind oktober 2017 opnieuw afgevoerd ...

Introduction d’une taxation optionnelle à la TVA pour la location immobilière

À l’occasion du récent contrôle budgétaire, le gouvernementfédéral a approuvé l’introduction d’une taxation optionnelle à la TVA pour lalocation immobilière dans le cadre d’une activité économique d’assujetti. Le régime optionnel s’appliquera en principe àpartir du 1er octobre 2018.

Introduction of optional VAT regime for real estate lease

At the occasion of the recent budget control, the federal government has approved the introduction of an optional VAT regime for the lease of real estate used for business purposes. The optional regime will in principle apply as from October 1, 2018. The measure was already announced in the summer agreement of 2017, but was withdrawn in October 2017 due to budgetary reasons. Be ...

Belgian corporate income tax reform – impact on prepayments

The long awaited corporate income tax (CIT) reform has brought many changes. A measure that tends to be easily overlooked is the increase of the Corporate Income Tax surcharge as a result of insufficient prepayments. For closings as from December 31st 2018 onwards, this increase in CIT surcharge will have a considerable impact on the tax liability of companies of all types and ...

EU Commission releases package on Fair and Effective Taxation of the Digital Economy

On March 21, 2018, the European Commission issued several proposals on a Fair and Effective Tax System in the EU for the Digital Single Market, including a Directive proposal on a Digital Services Tax, a Directive proposal on the introduction of a digital permanent establishment concept, and Recommendations to Member States to implement this concept in their double tax treaties. The release of the proposals comes less than a week after the publication by the OECD of its Interim Report on the “Tax Challenges Arising from Digitalisation” on March 16, 2018.

Hof Amsterdam: bonusaandelen niet in vrije ruimte van werkkostenregeling (gebruikelijkheidscriterium)

Op 25 januari 2018 heeft Gerechtshof Amsterdam (‘hof’) uitspraak gedaan in een door Meijburg & Co gevoerde procedure over de vraag of de toekenning van (bonus)aandelen in de vrije ruimte van de Nederlandse werkkostenregeling mag worden ondergebracht. Het hof oordeelt dat in het licht van de werkkostenregeling de toekenning van bonusaandelen aan een selecte groep van werknemers naar algemene maatschappelijke opvatting ongebruikelijk is.

Wetswijziging impliceert belastbaarheid van alle AOW-uitkeringen in België

Net voor het jaareinde heeft de Belgische regering een wetswijziging goedgekeurd die een belangrijke impact heeft voor Nederbelgen die een AOW-uitkeringen ontvangen. De wetswijziging impliceert de belastbaarheid van alle AOW-uitkeringen (ook die zonder band met een vroegere beroepswerkzaamheid) in België. Wij beschreven de aankondiging van deze wetswijziging in de september 2017-editie van deze nieuwsbrief.

Handhaving Nederlandse zzp-wet verder uitgesteld

De periode waarin niet wordt opgetreden tegen overtreding van de zzp-wet in Nederland – Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) – is verlengd tot 1 januari 2020. Dat geeft het kabinet de tijd om de voorstellen uit het regeerakkoord die de Wet DBA moeten gaan vervangen verder uit te werken.

Nieuw Belgisch gunstregime voor toekenning van winstpremies aan werknemers

Eind december 2017 keurde de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers met de programmawet de hervorming van de wet betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van vennootschappen goed.