Skip to the content

Articles

Dochter vaste inrichting? HvJ houdt de deur op een kier

In haar arrest van 7 mei 2020 in de zaak Dong Yang Electronics tracht het Europees Hof van Justitie meer duidelijkheid te scheppen over het concept van een vaste inrichting. De hamvraag waarover het Hof zich moest buigen, was of een dochteronderneming gelijktijdig kan beschouwd worden als vaste inrichting van haar niet-Europese moedermaatschappij. Strikt gezien kan dit volgens het Hof, maar dit houdt niet in dat een dienstverrichter de contractuele verhouding tussen een moedermaatschappij en haar dochter moet onderzoeken bij het bepalen van de plaats van de dienst. De einduitkomst van het arrest stemt overeen met het standpunt dat eerder werd ingenomen in de conclusie van de Advocaat-Generaal Kokott (zie ook Btw-brief nr. 2020/01), al is de visie van het Hof iets genuanceerder.

Filiale et établissement stable à la fois ? La CJUE entrouvre la porte

Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 7 mai 2020 dans l'affaire Dong Yang Electronics, la Cour de justice de l'Union européenne s'est attachée à clarifier la notion d'établissement stable. La question-clé sur laquelle elle avait à se pencher était celle de savoir si une filiale peut être considérée en même temps comme un établissement stable de sa société mère non européenne. À strictement parler, c'est possible selon la Cour, mais cela n'implique pas qu'un prestataire de services doive examiner le rapport contractuel entre une société mère et sa filiale pour déterminer le lieu de prestation des services. Au final, la teneur de l'arrêt concorde avec la position adoptée précédemment par l'avocate générale Kokott dans ses conclusions (voir aussi la lettre TVA n° 2020/01), encore que la vision de la Cour soit un peu plus nuancée.

EC proposes to postpone filing deadlines, including for EU mandatory disclosure rules (DAC6)

The European Commission (EC) today issued a press release announcing proposals to postpone the entry into force of two EU taxation measures in response to the difficulties that businesses and EU Member States are facing due to the coronavirus (COVID-19) pandemic.