Skip to the content

De draagwijdte van de btw-vrijstelling voor woonzorgcentra en assistentiewoningen

Een Waalse zorginstelling, 'Les Jardins de Jouvence', exploiteert, met een winstoogmerk, assistentiewoningen en verstrekt eveneens bijkomende diensten aan zowel bewoners als niet-bewoners, zoals onder meer een bar-restaurant, een kap- en schoonheidssalon, fysiotherapiezaal, ergotherapeutische activiteiten, enz. Deze zorginstelling beschouwt zichzelf als een volledige belastingplichtige met een volledig recht op aftrek van input btw. De Belgische staat is echter van oordeel dat 'Les Jardins de Jouvence' kwalificeert als een vrijgestelde belastingplichtige zonder een recht op aftrek.

Momenteel is de zaak aanhangig bij het Europees Hof van Justitie. Het Hof van Beroep van Bergen heeft op 11 juli 2014 een prejudiciële vraag gesteld en de advocaat-generaal heeft op 9 juli zijn conclusies hierover geformuleerd.

Conclusie advocaat-generaal: instelling van sociale aard en diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk

Organisaties die als instellingen van sociale aard worden erkend

De advocaat-generaal erkent de bevoegdheid van de lidstaten om voorwaarden daaromtrent op te leggen. De erkenningscriteria voor woonzorgcentra zijn in België in regionale regelgeving vastgelegd.

Wat betreft hun beoordelingsbevoegdheid dienen de lidstaten wel rekening te houden met een geheel van elementen, waaronder het algemeen belang. De advocaat-generaal baseert zich voornamelijk op de erkenningscriteria die door de Gewesten zijn vooropgesteld. Volgens hem lijdt het geen twijfel dat het algemeen belang aanwezig is in hoofde van een instelling - die tot doel heeft woonruimte te verhuren aan valide personen van ten minste 60 jaar oud en alle activiteiten uitoefenen die rechtstreeks of indirect verband houden met gezondheidszorg en hulp aan met name zieken en gehandicapte bejaarde-.

Daartegenover mag volgens hem het feit dat een organisatie geen financiële steun ontvangt vanwege de overheid de kwalificatie als erkende instelling van sociale aard niet in de weg staan.

Diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk (en niet noodzakelijk met de sociale zekerheid): twee concepten

Ondanks de bewoording van de vrijstelling stelt de advocaat-generaal dat het voldoende is dat de diensten nauw samenhangen met maatschappelijk werk om van de btw-vrijstelling te kunnen genieten. Zij moeten niet eveneens nauw samenhangen met diensten van sociale zekerheid.

1 Maatschappelijk werk: individuele beoordeling van behoeften

Volgens de advocaat-generaal dient maatschappelijk werk gedefinieerd te worden als hulp aan personen welke gekenmerkt wordt door het inlossen van individuele behoeften. Het aanbieden van woonruimten aan zelfredzame bejaarden zou bijgevolg per definitie aangemerkt dienen te worden als maatschappelijk werk.

2 Nauw samenhangende diensten - Bijzaak volgt hoofdzaak - 'Onontbeerlijk'

Volgens de advocaat-generaal zou, naast het aanbieden van woonruimten, een onderscheid moeten gemaakt worden tussen diensten aangeboden aan bewoners en diensten aan niet-bewoners.

2.1. Voor bewoners: als bijzaak beschouwd: vrijgesteld

Het aanbieden van bijkomende diensten aan bewoners moet volgens de advocaat-generaal beschouwd worden als diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk daar deze volgens hem onontbeerlijk zijn om de bewoners de mogelijkheid te geven om in de best mogelijke omstandigheden te genieten van de hoofddienst, met name het ter beschikking stellen van aangepaste woonruimten in een aangenaam kader.

2.2. Voor niet-bewoners: geen hoofddienst: belast

Indien dezelfde bijkomende diensten echter aan niet-bewoners worden aangeboden, kwalificeren deze diensten volgens de advocaat-generaal niet als diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en zijn als dusdanig aan btw onderworpen.

Gevolgen - Gemengde btw-statuut voor de ganse sector

Het feit dat alleen bepaalde diensten verstrekt door woonzorgcentra niet kunnen genieten van de btw-vrijstelling kan verregaande gevolgen met zich meebrengen in de sector. De woonzorgcentra (alsook alle andere instellingen die bejaardenzorg tot doel hebben) zullen met name btw in rekening moeten brengen voor deze diensten en worden als dusdanig aangemerkt als gemengde belastingplichtigen die btw-formaliteiten dienen te vervullen en een berekening zullen moeten maken om hun recht op aftrek van btw te bepalen.

Standpunt België tot nu toe -Alles vrijgesteld

De minister van Financiën bevestigde recent dat de Belgische staat het standpunt ondersteunt dat instellingen die bejaardenzorg tot doel hebben zijn vrijgesteld van btw en dit voor het geheel van diensten dat door hen wordt aangeboden, zowel verplichte als facultatieve diensten.

Uitspraak Hof

De uitspraak van het Hof wordt later dit jaar verwacht. Hier dient de vraag wel gesteld te worden of het Hof de zienswijze van de advocaat-generaal zal bijtreden, o.a. op het vlak van het "bijzaak volgt hoofdzaak" principe die hier een ruime invulling krijgt in vergelijking met de vaste rechtspraak van het Hof. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles