Skip to the content

Schenking van Vlaams vastgoed fiscaal interessanter vanaf 1 juli 2015

De verlaagde schenkbelasting is van toepassing op alle schenkingen van onroerende goederen op voorwaarde dat de schenker - op het ogenblik van de schenking - zijn fiscale woonplaats heeft in het Vlaams Gewest ongeacht of het geschonken goed wel of niet in het Vlaams Gewest is gelegen.

Wanneer de fiscale woonplaats van de schenker tijdens de periode van vijf jaar direct voorafgaande aan de schenking op meer dan een plaats in België heeft gelegen, dan zal het verlaagde schenkingsrecht alleen gelden indien de schenker gedurende de afgelopen vijf jaar het langst woonachtig was in het Vlaams Gewest.

Ingrijpende verlaging schenkbelasting

Voortaan zijn er twee tabellen van progressieve tarieven: het tarief in rechte lijn en tussen partners en hun kinderen, en het tarief tussen alle andere personen. Dit resulteert in de volgende nieuwe basistarieven:

TABEL I: tarief in rechte lijn en tussen partners en hun kinderen

Waarde van de schenking per schenker en per begiftigde in euro Tarief in % Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
Vanaf tot en met    
0,01 150.000 3 -
150.000,01 250.000 9 4.500
250.000,01 450.000 18 13.500
450.000,01   27 49.500

TABEL II: tarief tussen alle andere personen

Gedeelte van de schenking per schenker en per begiftigde in euro Tarief in % Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
Vanaf tot en met    
0,01 150.000 10 -
150.000,01 250.000 20 15.000
250.000,01 450.000 30 35.000
450.000,01   40 95.000

De berekening van de belastbare grondslag is ongewijzigd gebleven. Zo wordt de schenking van een gemeenschappelijk onroerend goed door ouders aan hun beide kinderen voor de berekening van de schenkbelasting nog steeds aangemerkt als vier afzonderlijke schenkingen.

Verder blijft ook de regel van het progressievoorbehoud behouden. Een schenking van onroerend goed tussen dezelfde partijen binnen drie jaar na een eerdere schenking of een overlijden van de schenker binnen drie jaar na de schenking van onroerende goederen zal mee in acht worden genomen voor het bepalen van het toepasselijke tarief van de latere schenking of de verschuldigde erfbelasting.

Energiebesparende renovaties en kwaliteitsvolle verhuringen: bijkomende verlaging

De nieuwe regeling kent een bijkomende tariefverlaging indien de begiftigde aan het onroerend goed specifieke energiebesparende werken laat uitvoeren. De werken moeten dan wel binnen een termijn van vijf jaar na de schenking worden uitgevoerd voor in totaal minstens € 10.000 (exclusief btw).

De bijkomende tariefverlaging geldt eveneens indien de begiftigde binnen drie jaar na datum van de schenking een geregistreerde huurovereenkomst van minstens negen jaar afsluit en een conformiteitsattest (conformiteit met de Vlaamse Wooncode) kan voorleggen. De voorwaarde voor verhuring van minstens negen jaar is geen louter formele verplichting: er is een effectieve verhuring gedurende de hele periode vereist.

Dit resulteert in de volgende tarieven (na teruggave):

TABEL I: tarief in rechte lijn en tussen partners en hun kinderen

Gedeelte van de schenking per schenker en per begiftigde in euro Tarief in % Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
Vanaf tot en met    
0,01 150.000 3 -
150.000,01 250.000 6 4.500
250.000,01 450.000 12 10.500
450.000,01   18 34.500

TABEL II: tarief tussen alle andere personen

Gedeelte van de schenking per schenker en per begiftigde in euro Tarief in % Totaal van de belasting over de voorgaande gedeelten in euro
Vanaf tot en met    
0,01 150.000 9 -
150.000,01 250.000 17 13.500
250.000,01 450.000 24 30.500
450.000,01   31 78.500

Voor bovengenoemde gunstregelingen wordt de bijkomende voorwaarde opgelegd dat de geschonken goederen gelegen moeten zijn in het Vlaams Gewest.

Bovendien is het belangrijk te weten dat beide verminderingen niet meteen bij de schenking worden toegekend. De schenking wordt eerst geregistreerd tegen het gewone schenkingsrecht. Het verschil tussen het normale tarief en het verlaagde tarief kan nadien worden teruggevraagd.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles