Skip to the content

Belgische fairness tax mogelijk terugvorderbaar?

De fairness tax is alleen van toepassing indien een Belgische vennootschap of buitenlandse vennootschap met een Belgische vaste inrichting een dividenduitkering doet. In de mate dat het dividend voortkomt uit winsten die niet effectief werden belast als gevolg van de toepassing van aftrek van overgedragen fiscale verliezen of de notionele interestaftrek, wordt aan de uitkerende vennootschap een afzonderlijke aanslag vennootschapsbelasting opgelegd van 5,15%.

Zoals vermeld in onder meer de maart 2015-editie van deze newsletter, heeft het Belgische Grondwettelijk Hof in januari 2015 drie prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie betreffende de verenigbaarheid van de fairness tax met de Europese vrijheid van vestiging en met de Moeder-dochterrichtlijn.

Tijdens de schriftelijke beraadslagingen in het kader van de behandeling van deze vragen, stelt de Europese Commissie nu dat de fairness tax een verboden bronheffing vormt zoals bepaald in artikel 5 van de Moeder-dochterrichtlijn, omdat de fairness tax (i) slechts berekend wordt op basis van het bedrag van de uitkering, (ii) een afzonderlijke aanslag is die geen deel uitmaakt van de gewone vennootschapsbelasting en (iii) gedragen wordt door de ultieme aandeelhouder in plaats van de dochteronderneming.

Indien het Europese Hof van Justitie de stelling van de Europese Commissie volgt, dan zal het Grondwettelijk Hof de fairness tax moeten vernietigen en dient de Belgische regering alle betaalde fairness tax terug te betalen, inclusief 7% interest.

Ondernemingen die fairness tax hebben betaald, kunnen proactief bezwaar indienen of wachten op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof vormt immers een nieuw feit op basis waarvan de betaalde fairness tax via een ambtshalve ontheffing kan worden teruggevorderd.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles