Skip to the content

Hervorming vennootschapsbelasting in België: quo vadis?

België heeft in vergelijking met andere landen een hoog nominaal tarief in de vennootschapsbelasting (namelijk 33,99%), maar daartegenover weet België zich internationaal te onderscheiden met een aantal “niches” zoals de notionele interestaftrek en de aftrek voor octrooi-inkomsten.

Aangezien deze niches meer en meer onder druk komen te staan in een internationale context, lanceerde de minister van Financiën het voorstel om de vennootschapsbelasting te hervormen met de bedoeling om België op fiscaal vlak voldoende aantrekkelijk te houden als investeringsland.

Daarop kwam de regering principieel overeen om het tarief te verlagen, weliswaar binnen een budgetneutraal kader. De Hoge Raad van Financiën, een adviesorgaan van de regering, rekende cijfermatig enkele scenario’s uit voor een verlaging van het nominaal tarief en bijhorende compensaties. Blikvangers daarbij waren de aanpassing/afschaffing van de notionele interestaftrek en een verhoging van de roerende voorheffing op dividenden.

De regering maakt zich nu op voor onderhandelingen om een akkoord te vinden over de hervorming. Recent lekten stukken van een onderhandelingsnota uit.

De geleidelijke verlaging van het nominaal tarief zou reeds een aanvang nemen op 1 januari 2017 en gerealiseerd worden tegen 1 januari 2019. Andere opvallende items zijn de uitbreiding van de DBI-aftrek van 95% naar 100% en de afschaffing van de zogenaamde ‘fairness tax’. Tevens wordt gedacht aan een voorlopige vrijstelling van vennootschapsbelasting voor startende KMO’s.

Als compenserende maatregel springt de afschaffing van de notionele interestaftrek het meest in het oog, maar ook andere fiscale aftrekken, zoals de investeringsaftrek zouden verdwijnen. De nota spreekt verder ook nog over de beperking van de overdraagbaarheid van vorige verliezen, de afschaffing van het stelsel van degressieve afschrijvingen en een beperking van de aftrekbaarheid van bepaalde kosten zoals restaurantkosten, receptiekosten en sociale voordelen.

Zoals gezegd betreft het enkel een nota die als basis dient voor verdere onderhandelingen. Een afschaffing van de notionele interestaftrek, is a priori dus nog geen uitgemaakte zaak. Verwacht wordt dat de regering tegen half oktober een akkoord zal bereiken over de hervorming. Of de hervorming even ambitieus zal zijn als vooropgesteld, zal dan moeten blijken.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles