Skip to the content

Intercalaire interesten activeren: soms wel fiscaal interessant?

Wanneer mag u de interesten activeren die u betaalt voor leningen om activa te financieren voor ze bedrijfsklaar zijn?

In het Belgische boekhoudrecht wordt de mogelijkheid voorzien om interesten die verbonden zijn aan ontleend kapitaal om immateriële en materiële vaste activa en voorraden en bestellingen in uitvoering te financieren, op te nemen in de aanschaffingswaarde van deze activa. Dergelijke interesten worden veelal aangeduid met de term geactiveerde intercalaire interesten. We zetten de voorwaarden hiervoor even op een rijtje.

Algemene voorwaarden

  • Indien een vennootschap kiest om intercalaire interesten op te nemen in de aanschaffingswaarde, moet zij dit vermelden bij de waarderingsregels in de toelichting.
  • De interesten die in aanmerking komen voor activering omvatten niet alleen de interesten voor leningen die uitsluitend en specifiek voor de financiering van een welbepaalde actiefbestanddeel werden aangegaan, maar ook de interesten voor een globale financiering waarin de financiering van de betreffende activa begrepen is.
  • Wanneer een vennootschap rentesubsidies ontvangt, moet daar voor de berekening van de intercalaire interesten rekening mee worden gehouden zodat slechts het netto bedrag van de interestlasten wordt opgenomen in de aanschaffingswaarde van het actiefbestanddeel.

Immateriële en materiële vaste activa

- In de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa mogen intercalaire interesten worden opgenomen, voor zover deze rente betrekking heeft op de periode die de bedrijfsklaarheid van deze vaste activa voorafgaat.

Voorbeelden:

Een voor verhuring bestemd gebouw is bedrijfsklaar zodra het verhuurbaar is, ook al is het nog maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet verhuurd.

- Bij de aankoop van een terrein kan er sprake zijn van een periode voorafgaand aan de bedrijfsklaarheid, nl. bij het bouwrijp maken van een terrein (bodemsanering, riolering en wegenis, verkaveling) wanneer een terrein werd aangekocht met het oog op een bebouwing.

De periode waarvoor de rente in de aanschaffingswaarde van de vaste activa wordt opgenomen, moet een normale periode zijn die overeenstemt met een redelijke, vooraf uitgestippelde bedrijfseconomische planning, rekening houdend met de beginselen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. De intercalaire interesten kunnen bijgevolg NIET in de aanschaffingswaarde van de vaste activa worden opgenomen indien deze periode wordt onderbroken of in belangrijke mate wordt overschreden.

Voorbeelden:

  • Wanneer de uitvoering van de werken een aanzienlijke vertraging heeft opgelopen.
  • Wanneer de werken vóór hun voltooiing worden stopgezet.
  • Wanneer de oplevering van de werken of de terbeschikkingstelling van de betrokken installaties wordt uitgesteld.

- Intercalaire interesten worden op dezelfde manier geboekt als de hoofdsom. Bijgevolg is het logisch om deze op dezelfde wijze en volgens hetzelfde ritme als de hoofdsom af te schrijven.

Voorraden en bestellingen in uitvoering

In de vervaardigingsprijs van voorraden en bestellingen in uitvoering mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor hun financiering slechts worden opgenomen voor zover deze rente betrekking heeft op voorraden of bestellingen waarvan de productie of uitvoering meer dan één jaar bestrijkt en de rente op de normale productieperiode van deze voorraden of de normale uitvoeringstermijn van deze bestellingen betrekking heeft.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles