Skip to the content

Inwoner België die buiten Nederland werkt, krijgt geen vrijstelling en geen voorkoming in Nederland

Casus

Belanghebbende woont in België en werkt voor een Nederlandse werkgever. Zij werkt drie weken veertig uur per week, waarna een week volgt waarin zij continu bereikbaar moet zijn en in principe geen andere werkzaamheden voor haar werkgever verricht. In haar Nederlandse aangiften 2009, 2010 en 2011 heeft zij geopteerd voor binnenlandse belastingplicht en vrijstelling van Nederlandse premies volksverzekeringen geclaimd. Daarbij heeft zij een verzoek gedaan tot aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (in 2010 voor 25% van haar totale loon), omdat dit gedeelte zou zien op werkzaamheden verricht buiten Nederland. Belanghebbende lijkt dus van mening te zijn dat het bereikbaar moeten zijn dient te worden gekwalificeerd als werkzaamheden.


Geschil

In geschil is of belanghebbende recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (voor de jaren 2009 en 2011) en terecht is betrokken in de premieheffing voor de Nederlandse volksverzekeringen (2010 en 2011).

Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat belanghebbende werkzaamheden buiten Nederland heeft verricht voor de Nederlandse werkgever. Daarbij wordt in overweging genomen dat zij tegenover de Belgische fiscus het standpunt heeft ingenomen dat zij haar dienstbetrekking volledig in Nederland uitoefent en de werkgever eveneens heeft verklaard dat de werkzaamheden volledig in Nederland plaatsvinden. Op basis van deze informatie lijkt de rechtbank in deze casus ook niet anders te kunnen concluderen.

 

Sociale zekerheid

Voor een uitleg omtrent de bepaling waar iemand sociaal verzekerd is, verwijzen wij naar de vorige editie van onze nieuwsbrief. In de hierboven beschreven situatie is de oude Europese Verordening inzake sociale zekerheid van toepassing en wordt aangesloten bij het criterium of er werkzaamheden plegen te worden verricht in het woonland.

In deze casus is volgens de rechtbank niet duidelijk dat de werkzaamheden in het woonland België plegen te worden verricht, onder andere omdat tussen werkgever en werknemer niet is overeengekomen dat er werkzaamheden buiten Nederland dienen te worden verricht. Hierdoor is het Nederlandse socialezekerheidsstelsel van toepassing en als gevolg hiervan is belanghebbende premies volksverzekeringen verschuldigd over haar gehele loon.


Conclusie

Uit deze casus blijkt nog maar eens dat het in grensoverschrijdende situaties discutabel kan zijn in welk land iemand sociaal verzekerd en/of belastingplichtig is, mede omdat niet altijd duidelijk is wanneer iemand daadwerkelijk (substantiële) werkzaamheden in een land verricht. Daarbij kwalificeert het bereikbaar moeten zijn voor de werkgever niet als het (plegen te) verrichten van werkzaamheden in het thuisland. In onze vorige nieuwsbrief maakten wij al duidelijk dat niet alleen de duur, maar ook de aard van de werkzaamheden van groot belang is voor de bepaling waar iemand sociaal verzekerd is. Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen op dit gebied.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles