Skip to the content

Hoge Raad: Nederland moet aftrek van Spaanse hypotheekrente verlenen

Voor een nadere uiteenzetting van de casus en de inhoud van het oordeel van het HvJ verwijzen wij naar de oktober 2016-editie en de maart 2017-editie van onze nieuwsbrief. Op 12 mei 2017 heeft de Hoge Raad deze zaak in overeenstemming met de uitspraak van het HvJ afgedaan.

Gevolgen van dit arrest

Op basis van dit arrest zal in de situatie van werken in meerdere lidstaten elke werkstaat (ten minste) naar rato van het daar verworven inkomen rekening dienen te houden met de persoonlijke en gezinssituatie van het individu indien daarmee geen rekening kan worden gehouden in de woonstaat.

Op basis van de uitkomst van dit arrest zou het thans gehanteerde inkomenscriterium zoals neergelegd in de regels omtrent de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (‘geheel of nagenoeg geheel’/ten minste 90%) moeten worden herzien. De uitspraak roept daarnaast praktische vragen op over in hoeverre Nederland als werkstaat rekening dient te houden met de persoonlijke en gezinssituatie. Vooralsnog is dan ook nog niet geheel duidelijk wat de exacte praktische gevolgen zullen zijn. Indien blijkt dat Zwitserland geen hypotheekrenteaftrek toestaat, kan belanghebbende dan de volledige betaalde hypotheekrente in aftrek brengen in Nederland? Moet Nederland iedere aftrekpost in aanmerking nemen (zoals lijfrenteaftrek, alimentatieverplichtingen of specifieke zorgkosten, naast de in deze casus genoemde hypotheekrenteaftrek), of slechts de met de woonstaat vergelijkbare aftrekposten?

Voorbeeld

De uitspraak van de Hoge Raad kan voor u van belang zijn indien u als inwoner van België bijvoorbeeld een eigen woning in België hebt en werkzaamheden verricht in Nederland (75% van uw tijd) en België (25%). Op grond van de huidige Nederlandse belastingwetgeving is het niet mogelijk om de betaalde rente van de hypotheeklening voor uw eigen woning in aftrek te brengen in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, omdat u over minder dan 90% van uw wereldinkomen in Nederland belasting betaalt en derhalve niet wordt aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Op basis van dit arrest van de Hoge Raad zou Nederland echter 75% van de betaalde hypotheekrente in aanmerking dienen te nemen. In hoeverre moet Nederland dan nog rekening houden met de hypotheekrenteaftrek in België? Mocht deze situatie op u van toepassing zijn en hebt u in het verleden uw hypotheekrenteaftrek niet (voldoende) kunnen effectueren in Nederland, dan raden wij u aan om onze berichtgeving over deze casus nauwlettend in de gaten te houden. Wellicht pakt dit arrest van de Hoge Raad met terugwerkende kracht gunstig voor u uit. Het is daarbij raadzaam om bezwaar te maken tegen de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting zolang de aanslag nog niet definitief vaststaat.

Voor de onderhavige casus moet de uiteindelijke rekensom nog worden gemaakt: die laat de Hoge Raad over aan Hof Den Haag.

Esther Schutte en William Donders

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles