Skip to the content

Voorafbetalingen van belasting ook in België (opnieuw) relevant

Hierna bespreken wij eerst de aangepaste Belgische wetgeving en plaatsen wij daarna enkele opmerkingen ten aanzien van de Nederlandse regelgeving op dit vlak. Hoewel ook over Belgische personenbelasting en Nederlandse inkomstenbelasting belastingvermeerderingen respectievelijk belastingrente worden berekend, beperken wij ons hierna tot de vennootschapsbelasting.


België


Belastingvermeerdering

In principe wordt een Belgische belastingplichtige vennootschap of een Belgisch bijkantoor pas schuldenaar van de vennootschapsbelasting op het moment dat een aanslag wordt opgelegd door de Belastingdienst. Aangezien dit soms lang kan duren en de Belgische schatkist graag haar inkomsten zo snel mogelijk ontvangt, bestaat er in België reeds geruime tijd een regime dat voorziet in een automatische belastingvermeerdering indien er onvoldoende voorafbetalingen gedurende het boekjaar zijn gedaan. Op deze manier worden belastingplichtigen aangespoord om de te verwachten belastingschuld in te schatten en (een gedeelte daarvan) op voorhand te betalen.

Aangezien het vermeerderingspercentage de laatste jaren sterk gedaald is, was het belang van deze voorafbetalingen in veel gevallen (zeer) beperkt, waardoor er geen echte incentive meer was om de voorafbetalingen nog te doen. Gelet op de recente stijgingen van het vermeerderingspercentage zal het belang van deze voorafbetalingen toenemen en is de verwachting dat het regime van de voorafbetalingen in België een echte ‘comeback’ zal maken.

Principe en huidige regeling

Belgische belastingplichtige vennootschappen of bijkantoren kunnen gedurende het boekjaar hun voorafbetalingen doen op kwartaalbasis. Hoe eerder er wordt betaald, hoe lager de verschuldigde belastingvermeerdering zal zijn.

Wat betreft het boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018) werd reeds beslist om het vermeerderingspercentage op te trekken naar 2,25%. Dit is een verdubbeling van het percentage voor het boekjaar 2016 (aanslagjaar 2017), waarvoor een percentage geldt van 1,125%. Wanneer een vennootschap geen voorafbetalingen heeft gedaan en € 100.000 vennootschapsbelasting is verschuldigd over het boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018), dan zal deze vennootschap een bijkomende belastingvermeerdering verschuldigd zijn van € 2.250.

Het bovenstaande geeft het belang weer van het tijdig doen van voorafbetalingen. Met de recent aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting wordt dit belang alleen nog maar groter. De Belgische regering kondigde in haar Zomerakkoord namelijk aan dat de belastingvermeerdering vanaf boekjaar 2018 (aanslagjaar 2019) minstens 6,75% op jaarbasis zal bedragen.

Wat te doen?

Indien uw Belgische vennootschap of uw bijkantoor in België in een belastbare positie verkeert, adviseren wij u tijdig voorafbetalingen te doen. Daarmee kan een belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen namelijk eenvoudig worden voorkomen.

Voor het boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018) kunnen, indien het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, voorafbetalingen worden gedaan tot 20 december 2017.


Nederland


Belastingrente

In Nederland is het eveneens van belang tijdig voldoende voorafbetalingen te doen. De Nederlandse belastingdienst vergoedt over teruggaven van belasting doorgaans geen rente, maar brengt op aanslagen die worden opgelegd zes maanden of meer na afloop van het boekjaar wel een hoge rente in rekening. Dat deze rente – in tegenstelling tot de Belgische vermeerderingen – aftrekbaar is, is slechts een doekje voor het bloeden.

Indien het boekjaar 2017 gelijk is aan het kalenderjaar, is over verschuldigde vennootschapsbelasting 2017 belastingrente verschuldigd vanaf 1 juli 2018. Indien op een aanslag die is opgelegd na 1 juli 2018 vennootschapsbelasting 2017 is verschuldigd, wordt hierover vanaf 1 juli 2018 (minimaal) 8% belastingrente per jaar in rekening gebracht.

De Nederlandse belastingdienst mag – verder voortbordurend op dit voorbeeld – geen belastingrente in rekening brengen indien:

  • de aangifte vennootschapsbelasting 2017 voor 1 april 2018 wordt ingediend en de Belastingdienst een (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting 2017 conform deze aangifte oplegt;
  • voor 1 mei 2018 wordt verzocht om een (herziene) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2017 en de Belastingdienst een (voorlopige) aanslag vennootschapsbelasting 2017 conform dit verzoek oplegt.


Conclusie


Het is voor Belgische en Nederlandse belastingplichtigen van belang dat gedurende het belastingjaar een inschatting wordt gemaakt van de belastingschuld over het jaar. Indien u tijdig een inschatting maakt en de nodige voorafbetalingen doet, kan een significante belastingvermeerdering (België) respectievelijk een significante belastingrentelast (Nederland) worden voorkomen. Omdat het jaareinde nabij is, adviseren wij u voor het boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018) het nodige te doen!

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles