Skip to the content

Financiële steunverlening

De toepassing van de gewijzigde bepalingen van de Tweede Vennootschapsrichtlijn werd bij de omzetting van Richtlijn 2006/68/EG in ons nationaal recht uitgebreid tot andere vennootschapsvormen, meer bepaald tot de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Verslag aan de Koning bij het KB van 8 oktober 2008, B.S. 30 oktober 2008).

Deze financiële steunverlening moet evenwel voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • De verrichtingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en tegen billijke marktvoorwaarden.
  • De verrichting is onderworpen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering volgens dezelfde regels inzake quorum en meerderheid van een statutenwijziging.
  • Het bestuursorgaan stelt een (bijzonder) verslag op hetwelk neergelegd en bekendgemaakt wordt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
  • Het voor die verrichting uitgetrokken bedrag moet voor uitkering vatbaar zijn.
  • De vennootschap moet op de passiefzijde van haar balans een niet voor uitkering onbeschikbare reserve opnemen ten bedrage van de totale financiële bijstand.

1. Terbeschikkingstelling van financiële middelen

Indien de vennootschap voor de verkrijging van eigen effecten door een derde financiële middelen ter beschikking stelt, dient ten belope van de “totale financiële bijstand” een onbeschikbare reserve te worden aangelegd. De totale financiële bijstand gelijk aan de nominale waarde van de lening, exclusief de rente.

De vorming van de onbeschikbare reserve dient slechts via de resultaatverwerking te gebeuren wanneer het overgedragen resultaat of het resultaat van het boekjaar daartoe wordt aangewend. De overboeking van de ene reserve naar de andere reserve mag rechtstreeks gebeuren.

Naarmate het kapitaalbestanddeel van de lening wordt terugbetaald, mag een overboeking van de onbeschikbare reserves naar de beschikbare reserves plaatsvinden.

Zie artikel 329 W.Venn (bvba), artikel 430 W.Venn (CVBA) en artikel 629 W.Venn. (NV).

2. Stellen van zekerheden

Indien de vennootschap voor de verkrijging van eigen effecten door een derde zekerheden stelt, dient eveneens ten belope van de “totale financiële bijstand” een onbeschikbare reserve te worden aangelegd.

De totale financiële bijstand bij zekerheidstellingen dient gewaardeerd te worden volgens de waarde van de verstrekte zekerheden of, indien dit lager ligt, van het bedrag van de gewaarborgde lening, aangezien de vennootschap zich boekhoudkundig maximaal ten belope van dit bedrag kan verarmen.

Met de waarde van de verstrekte zekerheden wordt de waarde bedoeld waarvoor een actief voorkomt op de balans van de vennootschap die de zekerheid verstrekt.

De werkelijke waarde van de verstrekte zekerheden dient bovendien in de klasse 0 van het rekeningenstelsel geboekt te worden en in de toelichting van de jaarrekening bij de “niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen” vermeld te worden.

Bovenstaande techniek wordt vaak toegepast voor een gefaseerde overdracht van een familiale vennootschap naar een volgende generatie.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles