Skip to the content

Het nieuwe erfrecht: eindelijk de baas over uw erfenis?

Zo zorgt de toename van het aantal nieuw samengestelde gezinnen immers voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot de verhouding tussen stiefkinderen, gemeenschappelijke kinderen, halfbroers en -zussen en stiefouders.

De rode draad van de wijziging is een ruimere beschikkingsvrijheid voor u als erflater. Dergelijke autonomie biedt u immers de mogelijkheid om een successieplanning ‘op maat’ uit te werken, rekening houdende met uw specifieke situatie en wensen.

U kunt bijvoorbeeld samen met uw erfgenamen een globale erfovereenkomst (familiepact) sluiten. Daarbovenop wordt de reserve (legitieme portie) onder de nieuwe regelgeving vastgeklikt op de helft (50%), ongeacht het aantal kinderen dat tot uw nalatenschap komt, en dit in tegenstelling tot de huidige wetgeving. De overige helft kunt u voortaan vermaken aan wie u wilt.

Voor uw langstlevende gehuwde partner wijzigt er op zich weinig. Zo blijft deze gerechtigd tot het vruchtgebruik over minimaal de helft van uw nalatenschap of in ieder geval over het vruchtgebruik op de gezinswoning en huisraad.

Maar er is meer. Wat als u in het verleden schenkingen hebt gedaan aan uw kinderen met een verschillend voorwerp? Op het moment van uw overlijden zal worden nagegaan of de kinderen gelijk behandeld zijn geweest. Dit noemt men de ‘inbreng’ en ‘inkorting’. Beide verrichtingen zullen voortaan plaatsvinden in waarde, te rekenen op de dag van de schenking maar geïndexeerd tot de dag van het overlijden.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Een vader heeft op hetzelfde ogenblik een huis geschonken ter waarde van € 200.000 aan zijn dochter en, bij gebreke aan een ander onroerend goed, een gelijk bedrag in geld aan zijn zoon. Onder de nieuwe wet zal elk kind € 200.000 moeten inbrengen (mits indexering). Onder het huidige recht zien we in dergelijke situaties vaak een onbedoelde scheeftrekking tussen de kinderen, omdat roerende goederen (geld) worden gewaardeerd aan hun waarde op het tijdstip van schenking (nominale bedrag), terwijl een onroerend goed wordt gewaardeerd op het tijdstip van overlijden. Indien bij overlijden van de vader zou blijken dat het onroerend goed in waarde is gestegen tot € 300.000, dan bedraagt de totale nalatenschap € 500.000 (€ 200.000 + € 300.000). Ieder kind komt dan € 250.000 toe. De dochter wordt aldus verondersteld € 50.000 te veel te hebben ontvangen, hoewel de vader op het tijdstip van schenking aan beide kinderen dezelfde waarde heeft geschonken, namelijk € 200.000. Onder de huidige wet moet de dochter dan € 50.000 teruggeven aan haar broer. Dit wordt in de nieuwe wet uitgesloten.

Wat betekent de wijziging van het nieuwe erfrecht concreet voor u?

Indien u al een erfplanning hebt gemaakt, hebt u nog tot en met 31 augustus 2018 de tijd om voor uw notaris te verklaren dat u de huidige regels met betrekking tot de waardering en de aard van de schenking wenst te behouden. Wij adviseren om de doelstellingen van uw bestaande planning opnieuw onder de loep te (laten) nemen om na te gaan of uw oude planning al dan niet moet worden aangepast aan de nieuwe regelgeving dan wel of een verklaring van behoud het meest geschikt is voor uw situatie.

Indien u nog geen erfplanning hebt doorgevoerd, staan wij u graag bij om na te gaan welke wetgeving u de meeste perspectieven biedt.

 

Connect with us


Jos Goubert
Director

Tax Knowledge Dept.
Brussels

Share this

Tags


Related articles