Skip to the content

Correctie op de btw-aftrek bij personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken en giften

Nederland – BUA-correctie

In Nederland sluit het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (‘BUA’) de aftrek van btw (ook wel: voorbelasting) op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen uit als deze gratis of beneden kostprijs ter beschikking worden gesteld door de ondernemer. Dat de ondernemer vaak een zakelijke reden heeft voor giften en personeelsvoorzieningen (bijvoorbeeld relatiebeheer, personeelsbinding et cetera) doet hier niet aan af. De achterliggende gedachte hierbij is dat deze (zakelijke) bedrijfskosten consumptief van aard zijn, waarbij de btw een belasting is die juist de consumptie wil belasten.

Er geldt voor relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen een drempelbedrag van € 227 per begunstigde. Bedragen de totale aanschaffings- of voortbrengingskosten (de kostprijs) van de verstrekkingen minder dan € 227 (exclusief btw) per jaar per begunstigde, dan hoeft geen BUA-correctie te worden gemaakt. Dit betreft een fatale drempel: bij overschrijding van de drempel is ook de voorbelasting binnen het drempelbedrag niet aftrekbaar. De correcties op grond van het BUA dienen in de laatste btw-aangifte over 2017 te worden verwerkt. De deadline hiervoor is normaliter eind januari 2018.

Hoewel BUA-correcties lang niet altijd van materieel belang hoeven te zijn, neemt dat niet weg dat fouten in BUA-gerelateerde posten bij een statistische steekproef door de Belastingdienst grote gevolgen kunnen hebben. In een statistische steekproef geconstateerde fouten dienen immers te worden geëxtrapoleerd naar de totale populatie. Afhankelijk van het steekproefinterval dat wordt gebruikt, kan een fout met betrekking tot een BUA-gerelateerde post daardoor tot een aanzienlijke correctie leiden.

Datzelfde geldt voor horeca-btw. Zo kan de verstrekking van een bittergarnituur op een bedrijfsfeest waarop de btw wordt afgetrokken grote gevolgen hebben. De btw hierop is namelijk niet aftrekbaar. Indien de btw desondanks wordt afgetrokken en deze factuur geraakt wordt bij een statistische steekproef, kan de aftrek van btw met betrekking tot die bittergarnituur van bijvoorbeeld zes euro zomaar leiden tot een correctie van duizenden euro’s.

Op grond van het bovenstaande is het raadzaam te bepalen of de btw-gevolgen van personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken, giften, horeca et cetera juist zijn en voldoende beheersmaatregelen te treffen die het risico op onjuiste btw-aftrek mitigeren.

België – recente aanschrijving

In België kwam eerder dit jaar door middel van een nieuwe aanschrijving verduidelijking voor het gratis uitdelen van handelsgeschenken en -monsters, reclameartikelen, geschenken en andere goederen.

De aanschrijving geeft een definitie van het begrip ‘handelsgeschenken’ en bevestigt dat de btw over de aankoop van handelsgeschenken van geringe waarde aftrekbaar is. Onder handelsgeschenken worden verstaan de goederen die in beroepsrelaties worden gegeven en waarvan de kostprijs door de onderneming als algemene onkosten wordt geboekt (zoals de eindejaarsgeschenken en giften in natura). Ze zijn anders dan de handelsmonsters, omdat ze niet van dezelfde aard zijn als de goederen die het bedrijf doorgaans verkoopt.

Nieuw is dat per beroepsrelatie slechts één handelsgeschenk van geringe waarde per kalenderjaar in aanmerking komt voor het recht op aftrek van btw. Geringe waarde is een waarde lager dan € 50 exclusief btw. Indien er in een kalenderjaar aan eenzelfde relatie meerdere geschenken worden gegeven met een waarde lager dan € 50 exclusief btw, dan kan het recht op aftrek van btw slechts op één geschenk worden toegepast.

De btw geheven over catering- en/of restaurantdiensten tijdens bedrijfsfeesten zijn in principe in België niet aftrekbaar.

 

Connect with us


Jeroen Gobbin
Partner

Indirect Tax
Brussels

Connect with us


Veerle Coussee
Partner

Indirect Tax
Brussels

Share this

Tags


Related articles