Skip to the content

Ruimere toepassing vereenvoudigde ABC-regeling na uitspraak van het HvJ in de Bühler-zaak

Het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) heeft op 19 april 2018 in de zaak Firma Hans Bühler KG beslist dat de vereenvoudigde ABC-levering ook kan gelden als de tussenpartij in deze levering (partij B) gevestigd is of een btw-nummer heeft in het EU-land van verzending van de goederen. De btw-behandeling van grensoverschrijdende ABC-leveringen, ook wel ketentransacties genoemd, kan zeer complex zijn en kwam ook aan de orde in de recente HvJ-arresten Toridas en Kreuzmayr.

Wat is een ABC-levering of ketentransactie?

Bij een ABC-levering bestaat de keten uit drie partijen (A, B en C). We spreken van een dergelijke ketentransactie als goederen binnen een keten opeenvolgend (van A naar B en van B naar C) worden geleverd, terwijl de goederen in werkelijkheid van de eerste partij in de keten (partij A) rechtstreeks aan de laatste partij in de keten (partij C) worden vervoerd.

Complexiteit btw-gevolgen grensoverschrijdende ABC-levering

Bij een ABC-levering is voor de btw sprake van twee opeenvolgende leveringen, namelijk de levering A naar B en de levering B naar C. Indien de leveringen binnen één land plaatsvinden, zijn deze belast met lokale btw van dat land. Het wordt echter complexer indien een ketentransactie grensoverschrijdend is. De goederen gaan in dat geval namelijk maar één keer de grens over, waardoor in beginsel slechts op één van de twee leveringen het btw-nultarief van toepassing is. De andere levering is een binnenlandse levering in land A of land C. Om te bepalen welke levering grensoverschrijdend is, moet worden bekeken aan welke levering (A-B of B-C) het vervoer is toe te rekenen. Als het vervoer kan worden toegerekend aan de levering B-C, dan moet partij B zich registreren als btw-ondernemer in land A. Daarentegen moet partij B zich registreren als btw-ondernemer in land C als de levering A-B de grensoverschrijdende levering is. In de laatste situatie kan onder voorwaarden een vereenvoudigde ABC-regeling worden toegepast, zodat registratie achterwege kan worden gelaten.

Voorwaarden ABC-vereenvoudiging

De vereenvoudiging houdt in dat partij B zich niet hoeft te registreren als btw-ondernemer in land C, omdat hij geen intracommunautaire verwerving van de goederen hoeft aan te geven in land C. Bij de daaropvolgende binnenlandse levering in land C wordt de btw verlegd naar partij C. A en B kunnen zonder btw factureren. Deze vereenvoudiging kan op basis van de btw-richtlijn slechts worden toegepast indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er zijn drie btw-ondernemers die elk in een verschillend EU-land een btw-identificatienummer hebben.
  • De goederen worden rechtstreeks vervoerd van land A naar land C.
  • B koopt de goederen van A met het oog op een daaropvolgende levering van deze goederen door B aan C.
  • C is geregistreerd als btw-ondernemer in land C.
  • Het grensoverschrijdend vervoer kan worden toegerekend aan de levering tussen A en B (A en B maken afspraken over het vervoer van de goederen).

EU-lidstaten kunnen afwijkende voorwaarden stellen voor toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling. Zo staat een aantal EU-lidstaten de vereenvoudiging niet toe als partij B is geregistreerd als btw-ondernemer in land C. In de onderhavige zaak was de vraag of B gevestigd of geregistreerd mag zijn in land A voor toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling.

Zaak Bühler: verruiming toepassing vereenvoudiging

Het HvJ heeft in de zaak Bühler bepaald dat het voor de toepassing van de vereenvoudiging niet uitmaakt of partij B is gevestigd of geregistreerd als btw-ondernemer in land A. De vereenvoudiging kan echter alleen worden toegepast als partij B haar btw-identificatienummer van land B gebruikt en niet dat van land A.

Gevolgen zaak Bühler

Op basis van de zaak Bühler is in meer gevallen de ABC-vereenvoudiging van toepassing. De verruiming van de vereenvoudigde ABC-regeling zorgt voor minder complianceverplichtingen voor partij B in land C. Partij B hoeft zich namelijk niet te registreren voor btw-doeleinden in land C met betrekking tot de ABC-levering en hoeft daar ook geen btw-aangiften te doen (zie hiervoor). Daarnaast kan het leiden tot cashflowvoordelen, omdat zowel bij de eerste als de tweede levering geen btw gefactureerd hoeft te worden. Het blijft echter raadzaam om de btw-gevolgen bij ABC-leveringen zorgvuldig te bekijken. Indien partij B is gevestigd of geregistreerd als btw-ondernemer in land C, kunnen lidstaten de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling nog steeds weigeren.

Toepassing in Nederland

Hoewel de voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling, zoals opgenomen in de Nederlandse Wet op de omzetbelasting 1968, strikter zijn dan in de Btw-richtlijn (partij C moet volgens de Nederlandse wet gevestigd zijn in land C, terwijl op basis van de Btw-richtlijn alleen een btw-registratie in land C voldoende is) past de Nederlandse Belastingdienst een Btw-richtlijn conforme interpretatie toe. De Staatssecretaris van Financiën heeft tevens in een besluit goedgekeurd dat de vereenvoudigde ABC-regeling kan worden toegepast als B is geregistreerd als btw-ondernemer in land C (Nederland)

Toepassing in België

In België is toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling niet mogelijk als partij B is gevestigd in land C. Indien de vereenvoudigde ABC-regeling in dat geval toch wordt toegepast, kan dit leiden tot btw-naheffingen en boetes.

Connect with us


Thomas Zwaenepoel
Partner

Corporate Tax
Brussels

Share this

Tags


Related articles