Skip to the content

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar

De volgende maanden zijn vele ondernemingen druk bezig met de jaarafsluiting van hun boekhouding en de opmaak van de jaarrekening. Het bevoegd bestuursorgaan van de vennootschap is verplicht om de jaarrekening op te maken of vast te stellen. Vaak wordt zij geconfronteerd met gebeurtenissen die zich voordoen NA afsluitdatum van het boekjaar. Hoe moet hiermee worden omgegaan in het licht van de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag?

Geen enkele wettelijke of reglementaire tekst definieert het begrip van
gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar. Algemeen aangenomen betreft het elke gunstige of ongunstige gebeurtenis tussen de afsluitdatum van het boekjaar en het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt vastgesteld, en die het vermogen, de economische of financiële positie en/of het resultaat van de vennootschap kan beïnvloeden.

Het bestuursorgaan moet bepalen of een gebeurtenis na afsluitdatum van het boekjaar al dan niet van dien aard is dat ze aanleiding geeft tot een aanpassing van de balans en/of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar en desgevallend tot een vermelding in de toelichting.

Conform het vennootschapsrecht moeten belangrijke gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar in het jaarverslag vermeld worden.


Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar die bijkomende informatie geven over de evaluatie van één of meerdere activa- of passivabestanddelen zoals ze bestonden op de afsluitdatum van het boekjaar

De gebeurtenissen na afsluitingsdatum van het boekjaar (maar vóór vaststelling van de jaarrekening door het bestuursorgaan) die bijkomende informatie geven over de evaluatie van één of meerdere activa- of passiva-bestanddelen zoals ze bestonden op de afsluitingsdatum van het boekjaar, hebben betrekking op informatie die ontstaan is in het afgesloten boekjaar, maar pas gekend is na de afsluitingsdatum van het betreffende boekjaar.

Het bestuursorgaan moet rekening houden met deze al dan niet materiële gebeurtenissen en de balans en/of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar overeenkomstig aanpassen.

Enkele voorbeelden:

  • De bepaling na afsluiting van het boekjaar van het bedrag m.b.t.werknemersparticipatie in de winst van de vennootschap, in de bonussen en/of winstpremies m.b.t. het afgesloten boekjaar.
  • Het ontdekken van fouten of vergissingen in de balans en/of resultatenrekening van het afgesloten boekjaar na afsluiting van het boekjaar.
  • Aanslag na afsluiting van het boekjaar voor inkomstenbelastingen met betrekking tot vorige boekjaren.
  • Na de afsluiting van het boekjaar wordt vastgesteld dat de vennootschap de ondergrond van zijn fabriek tijdens het afgesloten boekjaar onvrijwillig heeft verontreinigd.
  • Vervulling van een opschortende voorwaarde over een aangegane verbintenis tijdens het afgesloten boekjaar, ná afsluiting van het boekjaar.
  • Het vonnis van faillietverklaring van een klant dat werd uitgesproken na afsluiting van het boekjaar en dat bevestigt dat de klant insolvent was bij de afsluitingsdatum van het betreffende boekjaar.

Gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar die informatie geven over de evaluatie van één of meerdere activa- of passivabestanddelen zoals ze bestaan ná de afsluitdatum van het boekjaar

De gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar die informatie geven over de evaluatie van één of meerdere activa- of passivabestanddelen zoals ze bestaan ná de afsluitdatum van het boekjaar hebben betrekking op informatie die ontstaan is na de afsluitdatum van het betrokken boekjaar en die pas gekend is na deze datum.

Deze gebeurtenissen geven géén aanleiding tot een aanpassing van de balans of de resultatenrekening van het afgesloten boekjaar, maar indien ze van materieel belang zijn, wel tot een vermelding van hun aard en financiële gevolgen in de toelichting van het volledig model onder “Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven”.

Als deze gebeurtenissen belangrijk zijn, moet het bestuursorgaan ze eveneens vermelden in zijn jaarverslag.

Enkele voorbeelden:

Een vennootschap mag dus géén toekomstige kosten provisioneren, die verbonden zijn aan een reorganisatie van de vennootschap beslist na afsluiting van het boekjaar. Hetzelfde geldt voor toekomstige kosten verbonden aan een belangrijk geschil dat enkel voortvloeit uit gebeurtenissen die zich na de afsluitdatum van het boekjaar hebben voorgedaan en die betrekking hebben op een situatie die pas na de afsluitdatum bestaat.

Gebeurtenissen die informatie geven over de evaluatie van één of meerdere activa- of passivabestanddelen die plaatsvinden tussen het ogenblik waarop de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuursorgaan en de datum van de algemene vergadering die wordt samengeroepen om ze goed te keuren

Ingeval van materiële gebeurtenissen die plaatsvinden tussen het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt vastgesteld en de datum van de algemene vergadering die wordt samengeroepen om ze goed te keuren, gaat het bestuursorgaan desgevallend over tot een nieuwe vaststelling van de jaarrekening.

Als een nieuwe vaststelling van de jaarrekening echter niet mogelijk is, omdat de jaarrekening reeds werd meegedeeld aan de vennoten/aandeelhouders, licht het bestuursorgaan deze gebeurtenissen mondeling toe tijdens de algemene vergadering en wordt er melding van gemaakt in het verslag van de algemene vergadering. Indien de jaarrekening moet worden aangepast, mag het bestuursorgaan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening uitstellen met drie weken(vijf weken voor beursgenoteerde vennootschappen), zodat een volgende algemene vergadering de jaarrekening definitief goedkeurt.

Connect with us


Patrick Valckx
Partner

Accountancy
Brussels

Share this

Tags


Related articles