Uitvoeringsbesluit taks op effectenrekeningen - Modaliteiten inzake indiening, aangifte en betaling van de taks en verzoek tot teruggave Skip to the content

Uitvoeringsbesluit taks op effectenrekeningen - Modaliteiten inzake indiening, aangifte en betaling van de taks en verzoek tot teruggave

Sinds 10 maart 2018 wordt in België een jaarlijkse taks geheven van 0,15% op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens € 500.000 die worden aangehouden door natuurlijke personen. Ondertussen is het eerste belastbaar tijdperk reeds geëindigd (30 september 2018) en er moet dus stilaan worden nagedacht over de aangifte en betaling van de taks. Een aantal modaliteiten inzake de aangifte en betaling van de taks, het bevoegde kantoor en de schalen voor de toepassing van eventuele administratieve sancties worden nu (eindelijk) via Koninklijk Besluit nader bepaald (KB van 4 november 2018).

Aangifte: de verplicht te vermelden gegevens

Tegen de verwachting in bevat het Koninklijk Besluit (“KB”) geen model-aangifteformulier dat door de belastingplichtige kan worden gebruikt, bv. voor de aangifte van de taks voor een effectenrekening gehouden bij een niet-Belgische tussenpersoon (zoals een Nederlandse kredietinstelling). Het KB bepaalt enkel welke gegevens in de aangifte (minstens) moeten worden vermeld. Als de aangifte door de rekeninghouder zelf moet worden ingediend, moeten minstens de volgende gegevens worden vermeldt:

  • De referentieperiode waarvoor de aangifte wordt ingediend (bv. 10/03/2018 – 30/09/2018);
  • Het rijksregisternummer van de belastingschuldige;
  • Het totaal aandeel in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten waarvoor de taks verschuldigd is (m.a.w. de belastbare basis); en
  • Het verschuldigde bedrag.

Er zou naar verluidt nog een model-formulier worden gepubliceerd op de website van de fiscale administratie.

Aangiftetermijn (herbevestigd)

Als de aangifte wordt ingediend door een Belgische tussenpersoon (bank, vermogensbeheerder, enz.) of de aansprakelijk vertegenwoordiger van een niet in België gevestigde tussenpersoon, moet de aangifte en betaling uiterlijk gebeuren tegen 20 december 2018 (voor de eerste referentieperiode geëindigd op 30 september).

Als de aangifte door de rekeninghouder zelf moet worden ingediend, moet de aangifte in de effectenrekeningentaks pas worden ingediend uiterlijk op de laatste dag waarop ook de aangifte in de personenbelasting moet zijn ingediend, wat doorgaans midden juli is. Dus voor 2018 zal de taks dus medio 2019 moeten worden aangegeven.

Elektronische aangifte – papieren aangifte slechts in beperkt aantal gevallen

In regel zal de aangifte elektronisch moeten worden ingediend, via het platform MyMinfin. Het KB voorziet evenwel de mogelijkheid om in bepaalde situaties een papieren aangifte in te dienen bij het bevoegde kantoor (Inningscentrum - sectie diverse taksen; hetzelfde kantoor dat bevoegd is voor de beurstaks). Meer bepaald: als de belastingplichtige:

  • Gebruik maakt van een vereenvoudigde aangifte voor de personenbelasting;
  • Ervoor kiest om een gezamenlijke aangifte in te dienen, voor een rekening in onverdeeldheid of met gesplitste eigendom (blote eigendom en vruchtgebruik); of
  • Iemand gemachtigd heeft (bv. diens fiscaal adviseur) om de aangifte voor hem in te dienen.

Aanvraag tot teruggave

Als te veel taks werd ingehouden (door de bank bv. in geval van een rekening in onverdeeldheid) of te veel werd aangeven en betaald door de rekeninghouder zelf, kunnen de teveel betaalde bedragen worden teruggevraagd aan de administratie. Deze aanvraag moet uiterlijk de laatste werkdag na het jaar volgend op het jaar waarin de referentieperiode een einde neemt, ingediend worden bij het bevoegde kantoor. Concreet betekent dit dat bv. voor de referentieperiode die afgelopen is op 30 september 2018, de vraag tot teruggave ten laatste op 31 december 2019 ingediend moet zijn.

Sancties

Het KB legt de hoogte van de boetes vast voor een niet-aangifte, laattijdige, onnauwkeurige of onvolledige aangifte en laattijdige betaling van de taks. De boete kan variëren van 10% tot 200% van de verschuldigde taks, naargelang er al dan niet sprake is van kwade trouw en het een eerste, tweede of derde overtreding betreft.

Nog steeds aantal onduidelijkheden

Ondanks het KB, zijn nog niet alle aspecten van de taks op effectenrekeningen uitgeklaard.

Bovendien is er vooralsnog geen model-aangifteformulier beschikbaar. Bovendien is ook het elektronisch aangifteplatform nog niet beschikbaar.

Er wordt dan ook verwacht dat er nog een Frequently Asked Questions en modelformulier zal worden gepubliceerd op de website van de FOD Financiën, wat dan (hopelijk) verder duidelijkheid schept.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Connect with us


Thomas Zwaenepoel
Partner

Corporate Tax
Brussels

Share this

Tags


Related articles