Skip to the content

Administratieve en boekhoudkundige aandachtspunten voor de maatschap

Recentelijk werd de definitie van onderneming uitgebreid tot “iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid”. Bijgevolg wordt voortaan ook de maatschap als onderneming gekwalificeerd en dit brengt een aantal belangrijke nieuwe administratieve verplichtingen met zich mee. 

Wij bespreken hierna de belangrijkste gevolgen.

1.Kruispuntbank voor ondernemingen

De burgerlijke maatschap wordt vanaf nu verplicht om zich te laten registeren in de Kruispuntbank voor ondernemingen(KBO).

De KBO is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. De KBO heeft een dubbel doel:

  • de werking van de overheidsdiensten efficiënter maken; en
  • de administratieve procedures voor ondernemingen vereenvoudigen.

De KBO centraliseert dus de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Zij publiceert tevens deze gegevens op haar website.

Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt van de KBO een uniek identificatienummer, het ondernemingsnummer genoemd. 

De inschrijvingsverplichting in de KBO is van toepassing voor alle maatschappen die vanaf 1 november 2018 worden opgericht. Voor maatschappen die reeds bestaan, is de uiterste streefdatum om zich te registreren, 1 mei 2019.

2.Boekhouding

Voortaan wordt de maatschap verplicht een boekhouding te voeren volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

In zoverre de omzet van de maatschap van het laatste boekjaar de grens van € 500.000,00 niet overschrijdt blijft deze verplichting beperkt tot een vereenvoudigde boekhouding (financieel dagboek, inkoopboek en verkoopboek). 

De maatschap is verplicht jaarlijks een inventaris op te maken waarin de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen en de eigen middelen worden weergegeven.

Indien de omzet hoger is dan € 500.000,00 dan zal de maatschap een dubbele boekhouding moeten voeren. De principes kan je terug vinden in het Wetboek van economisch recht (Boek III, Hoofdstuk 2 Boekhouding van ondernemingen, artikelen III.82 – III.95).

Enkele gevolgen:

  • Alle verrichtingen worden zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven
  • Gebruik van een passend rekeningenstelsel
  • Verantwoordingsstukken worden methodisch opgeborgen en zeven jaar bewaard, in origineel of in afschrift
  • Opmaak van een jaarlijkse inventaris van activa en passiva, kosten en opbrengsten en rechten en verplichtingen
  • Opmaak van een jaarrekening

Het voeren van bovenstaande boekhouding geldt voor alle maatschappen die vanaf 1 november 2018 worden opgericht. Voor maatschappen die op die datum al bestaan, gelden deze regels vanaf het eerstvolgende boekjaar dat start na 30 april 2019. In praktijk komt dit dan ook doorgaans neer vanaf 1 januari 2020.

De gewijzigde wetgeving maakt dat de administratieve kosten voor de maatschappen hoger zal worden en dat het tot op heden discrete karakter van de maatschap grotendeels verdwijnt. Wij verwachten dat de wetgever de volgende weken nog enkele onduidelijkheden zal preciseren.

 

About the author

Patrick Valckx

Patrick Valckx

Patrick is an accomplished partner at KPMG Accountants with more than 25 years of experience. He is passionate about offering the best tailor made services to small and medium enterprises, non profit organizations, public administrations and independent professionals, with a keen eye for quality, flexibility and continuous search for improvement.

Continuous change in both the internal and external corporate environment and the related legislation makes it necessary for accounting processes and systems to be adapted regularly.  In addition, numerous interest groups expect the annual accounts to provide pertinent, clear and reliable data with regard to the corporate environment. Patrick’s mixed sector experience allows him to quickly spot new business models and understand complex accounting, company and tax law, allowing him to swiftly anticipate on potential client opportunities and concerns.

Proficient in managing multi-disciplinary teams to deliver multi-faceted projects on time, Patrick combines excellent strategic planning abilities with strong communication skills.

He is also lecturer for several professional organisations, graduate schools and universities and speaker at different KPMG internal and external seminars.

Connect with us


Patrick Valckx
Partner

Accountancy
Brussels

Share this

Tags


Related articles