Skip to the content

Boekhoudkundige verwerking van toegekende voordelen bij het afsluiten van een huurovereenkomst

Bij het onderhandelen van een nieuwe huurovereenkomst of de verlenging van een bestaande huurovereenkomst, voorziet de verhuurder soms voordelen die de huurder kan genieten bij afsluiting van deze overeenkomst. 

Een veel toegepaste techniek is de situatie waarbij de huurder gedurende de eerste maanden van de nieuwe huurovereenkomst geen of slechts een lagere huur dient te betalen. Andere voorbeeld is het vergoeden door de verhuurder van door de huurder gemaakte kosten, zoals verhuiskosten, aanpassingen aan het onroerend goed of opzegvergoedingen verbonden aan de bestaande huur-overeenkomst.

Op welke wijze worden deze voordelen correct boekhoudkundig verwerkt?

Het uitgangspunt is dat de voordelen aan de huurder integraal deel uitmaken van de huurovereenkomst, ongeacht de aard, vorm of tijdstip van betalingen.

1.Boekhoudkundige verwerking bij de verhuurder

De verhuurder zal de totale kost verbonden aan de voordelen gedurende de huurperiode lineair in resultaat opnemen als een vermindering van de huurop-brengsten.

2.Boekhoudkundige verwerking bij de huurder

Omgekeerd zal de huurder de opbrengst verbonden aan de voordelen gedu-rende de huurperiode lineair in resultaat boeken als een vermindering van de huurkosten. 

Gezien de huuropbrengsten/huurkosten en de toegekende voordelen hun oor-sprong vinden in dezelfde contractuele overeenkomst, moet deze vanuit een boekhoudkundig standpunt samen verwerkt worden.

Een praktisch voorbeeld

Bij het afsluiten van een huurovereenkomst over 36 maanden kent de verhuur-der aan de huurder bij wijze van compensatie voor de gemaakte kosten gedu-rende de verhuis, een bedrag toe van € 36.000,00. Dit voordeel houdt in dat de huurder gedurende de eerste twee maanden geen huur dient te betalen. Het voordeel zal als volgt boekhoudkundig worden verwerkt.

De maandelijkse huur bedraagt normaliter € 18.000,00. Gezien de gratuïteiten over de looptijd in resultaat zullen worden genomen, zal de verhuurder maandelijks slechts een opbrengst van € 17.000,00 in zijn resultatenrekening erkennen. 

Gedurende de eerste twee maanden zal de verhuurder dus de volgende boe-king verrichten: 

491 Verkregen opbrengsten

17.000,00

744 Huuropbrengsten

17.000,00

 

Gedurende de daaropvolgende maanden zal de verhuurder maandelijks de volgende boeking verrichten: 

550 Kredietinstelling: rekening-courant 

18.000,00

491 Verkregen opbrengsten

1.000,00

744 Huuropbrengsten

17.000,00

 

Voor de (omgekeerde) boeking bij de huurder worden de rekeningen ‘610 Huurkosten’ en ‘492 Toe te rekenen kosten’ gebruikt.

About the author

Patrick Valckx

Patrick Valckx

Patrick is an accomplished partner at KPMG Accountants with more than 25 years of experience. He is passionate about offering the best tailor made services to small and medium enterprises, non profit organizations, public administrations and independent professionals, with a keen eye for quality, flexibility and continuous search for improvement.

Continuous change in both the internal and external corporate environment and the related legislation makes it necessary for accounting processes and systems to be adapted regularly.  In addition, numerous interest groups expect the annual accounts to provide pertinent, clear and reliable data with regard to the corporate environment. Patrick’s mixed sector experience allows him to quickly spot new business models and understand complex accounting, company and tax law, allowing him to swiftly anticipate on potential client opportunities and concerns.

Proficient in managing multi-disciplinary teams to deliver multi-faceted projects on time, Patrick combines excellent strategic planning abilities with strong communication skills.

He is also lecturer for several professional organisations, graduate schools and universities and speaker at different KPMG internal and external seminars.

Connect with us


Patrick Valckx
Partner

Accountancy
Brussels

Share this

Tags


Related articles