Skip to the content

De Belgische optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur krijgt meer concrete vorm

Eerder zetten wij uiteen dat de Belgische regering een optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur beoogt in te voeren. Het grote voordeel van de btw-heffing is het recht op aftrek van btw dat kan worden uitgeoefend op vaak hoog oplopende kosten voor bijvoorbeeld de constructie of het onderhoud van gebouwen. Recent is het verwachte wetsontwerp voor de invoering van de optionele btw-heffing gepubliceerd. 

Er werd reeds vermeld dat de optionele btw-heffing in principe enkel zal gelden voor (ver)nieuwbouwprojecten. Ook was bekend dat de huurder een btw-plichtige dient te zijn, dat de optie moet worden uitgeoefend door zowel de verhuurder als de btw-belastingplichtige huurder en dat een bijzondere herzieningstermijn van 25 jaar zal gelden. Het wetsontwerp biedt meer duidelijkheid. Met de publicatie van het wetsontwerp zijn de modaliteiten van de nieuwe optieregeling nu grotendeels bekend (onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen). De belangrijkste nieuwigheden worden hierna opgelijst.

Inwerkingtreding

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen, is de datum van inwerkingtreding van het wetsontwerp gewijzigd van 1 oktober 2018 naar 1 januari 2019. De regeling mag ook worden toegepast voor materiële werken waarvan de btw een eerste keer opeisbaar wordt op of na 1 oktober 2018 en immateriële handelingen (zoals diensten van een architect, afbraakwerken en werken die betrekking hebben op de grond) die vóór 1 oktober 2018 uitgevoerd zijn.

Verhuur van opslagruimten en kortdurende verhuur

Het wetsontwerp bevat specifieke regels voor de verhuur van opslagruimten en voor kortdurende verhuur (maximum 6 maanden). Voor wat betreft de verhuur van opslagruimten, zal de huidige regeling van verplichte btw-heffing, versoepeld worden. Deze verplichting zal enkel nog gelden indien de huurder de opslagruimte niet gebruikt voor een economische activiteit. Indien de opslagruimte wel voor economische doeleinden gebruikt wordt, geldt de nieuwe optieregeling, ook als het gebouw niet kwalificeert als ‘nieuw gebouw voor btw’. De definitie van ‘opslagruimte’ wordt daarnaast gewijzigd. Op basis van het wetsontwerp is sprake van een opslagruimte indien het gebouw voor meer dan 50% gebruikt wordt voor opslagdoeleinden (was 90%). Nieuw is dat de opslagruimte tevens voor maximaal 10% mag gebruikt worden al verkoopruimte (vroeger niet toegelaten). Lopende overeenkomsten van terbeschikkingstelling van opslagruimtes die momenteel niet worden belast, kunnen opteren voor de nieuwe regeling indien wordt voldaan aan de nieuwe voorwaarden.

De kortdurende verhuur (maximum 6 maanden) zal verplicht aan de btw worden onderworpen, ongeacht de hoedanigheid van de huurder. Deze regeling zal voornamelijk van belang zijn voor kortstondige verhuur van congres-, seminarie-, vergader- of feestzalen evenals beurs- en tentoonstellingsruimten. Uitzonderingen gelden onder meer wanneer de ruimten zijn bestemd voor bewoning, of andere doeleinden dan een economische activiteit, verhuur aan organisaties zonder winstoogmerk of bij aanwending voor bepaalde vrijgestelde activiteiten. 

Wij zullen u verder informeren zodra de finale wetteksten zijn gepubliceerd.

Connect with us


Patrick Valckx
Partner

Accountancy
Brussels

Share this

Tags


Related articles