Skip to the content

Nieuwe verplichtingen voor de maatschap

In een vorige nieuwsbrief beschreven we al kort de belangrijkste consequenties van de uitbreiding van het ondernemingsbegrip voor maatschappen. Door de Wet Hervorming Ondernemingsrecht werd de maatschap sedert 1 november 2018 ook een onderneming, wat een aantal aanzienlijke gevolgen met zich meebrengt. Zo is er de hoofdelijke aansprakelijkheid van de maten, de verplichte inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) en de boekhoudplicht. Daarnaast moet ook de maatschap haar uiteindelijke begunstigde(n) inschrijven in het UBO-register.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Een eerste belangrijk gevolg van het nieuwe ondernemersbegrip is dat de hoofdelijke aansprakelijkheid uitgebreid wordt naar alle maatschappen. Voorheen werd een onderscheid gemaakt naargelang de aard van de maatschap: ging het om een commerciële maatschap, dan konden de maten hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Ging het daarentegen om een burgerlijke maatschap, de vorm die vooral gebruikt wordt in het kader van vermogensplanning, dan waren de maten aansprakelijk voor een gelijk deel.

Door het nieuwe ondernemingsrecht is het onderscheid tussen vennootschappen met een handelsdoel en vennootschappen met een burgerlijk doel verdwenen. Daarmee is de hoofdelijke aansprakelijkheid nu van toepassing op alle maatschappen. Bijgevolg kan een schuldeiser 100% van zijn schuld uitwinnen bij één maat naar zijn voorkeur. De andere maten zullen vervolgens wel gehouden zijn om hun aandeel in de schuld terug te betalen aan deze maat. Wanneer de maatschap louter het familiaal vermogen beheert, lijkt het echter weinig waarschijnlijk dat er schulden worden aangegaan in naam van de maatschap.

Inschrijving KBO

De maatschap is tevens verplicht om zich in te schrijven in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Voor bestaande maatschappen moet dit uiterlijk op 30 april 2019 gebeuren. Na de inschrijving in de KBO wordt een uniek ondernemingsnummer toegekend. Het is wettelijk verplicht om dit identificatienummer te gebruiken in het rechtsverkeer.

Indien de inschrijving niet tijdig gebeurt, kan dit kwalijke gevolgen met zich meebrengen. Indien de maatschap nadien een rechtsvordering zou instellen, kan de niet-ontvankelijkheid van deze rechtsvordering ingeroepen worden wegens het ontbreken van een ondernemingsnummer. Bovendien worden er strafrechtelijke geldboetes van 26 tot 10.000 EUR voorzien.

Wanneer uw maatschap reeds is ingeschreven in de KBO, kan dit aanleiding geven tot provinciebelasting voor bedrijven. Dit geldt echter niet voor maatschappen die bedoeld zijn om het familiaal vermogen te beheren, vermits de provinciebelasting gericht is op economisch actieve ondernemingen. Bijgevolg kan u in dat geval om een vrijstelling verzoeken.

Door de inschrijving in de KBO kan u tevens een brief van de btw-administratie ontvangen met daarin de vraag om het ondernemingsnummer te activeren als btw-nummer. Een maatschap die geen economische activiteit uitoefent op geregelde en zelfstandige basis, is echter niet btw-plichtig waardoor u in dat geval geen btw-nummer dient te activeren.

Tot slot heeft de inschrijving in de KBO ook tot gevolg dat bepaalde gegevens van de maatschap toegankelijk zullen worden voor het publiek. Dit betekent een verlies aan discretie, terwijl dat vaak net een belangrijk aspect is voor is families met een familiale maatschap. Omdat de opzoeking in de KBO op naam of ondernemingsnummer gebeurt, zou het een en ander al verholpen kunnen worden met een naamswijziging.

Boekhoudplicht

Maatschappen zijn voortaan ook verplicht om een boekhouding te voeren. Het type te voeren boekhouding is afhankelijk van bepaalde grenzen:

  • Indien de maatschap een omzet van maximaal 500.000 EUR per jaar heeft, mag zij een vereenvoudigde boekhouding voeren. Deze bestaat uit een aankoopboek, een verkoopboek, een financieel dagboek en een inventarisboek.
  • Indien de omzet hoger is dan 500.000 EUR per jaar, moet de maatschap voortaan een dubbele boekhouding voeren.

 

Hoe het begrip ‘omzet’ geïnterpreteerd moet worden in het kader van de maatschap is vooralsnog niet geheel duidelijk. Indien gewenst kan echter ook geopteerd worden voor de dubbele boekhouding.

Overigens geldt ook de verplichting om de boekhouding en verantwoordingsstukken gedurende een periode van minstens 7 jaar bij te houden. Stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden moeten slechts gedurende 3 jaar worden bewaard.

Vooralsnog zou er voor de maatschappen geen verplichting gelden om de jaarrekening ter publicatie neer te leggen.

De inwerkingtreding van deze boekhoudkundige verplichtingen is afhankelijk van het moment van oprichting en de indeling van het boekjaar:

  • Maatschappen die opgericht waren vóór 1 november 2018 moeten in principe pas verplicht een boekhouding voeren vanaf 1 januari 2020.
  • Indien het gaat om een maatschap die opgericht was vóór 1 november 2018, maar waarvan het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar, dan is de regelgeving onmiddellijk van toepassing voor elk boekjaar dat start na 1 april 2019. Start het boekjaar uiterlijk op 1 april 2019, dan krijgt de maatschap tijd tot de start van het eerste boekjaar in 2020.
  • Maatschappen die opgericht worden vanaf 1 november 2018 zijn meteen boekhoudplichtig.

UBO-register

Ten laatste wordt ook de maatschap niet gespaard van de verplichte registratie van haar uiteindelijke begunstigde(n) in het UBO-Register. Uiterlijk op 30 september 2019 zullen de uiteindelijke begunstigde(n) van de maatschap geregistreerd moeten worden in het UBO-register.

De informatieverplichting in het kader van het UBO-register reikt zeer ver: onder andere de naam, geboortedatum, verblijfplaats, nationaliteit, rijksregisternummer en de exacte omvang van de participatie in de maatschap zal bekendgemaakt moeten worden. Deze informatie is niet alleen consulteerbaar door overheidsdiensten, maar ook door burgers. De toegang tot het UBO-register is evenwel betalend voor burgers en niet alle informatie (bijvoorbeeld adres en rijksregisternummer van de uiteindelijke begunstigden) kan door burgers geraadpleegd worden.

Tot slot kan u nog noteren dat u een verzoek kan indienen om de zichtbaarheid van bepaalde informatie geheel of gedeeltelijk te beperken.

Indien u hieromtrent bijkomend advies of een beoordeling voor uw concrete situatie wenst, helpen onze specialisten u graag verder.

Connect with us


Thomas Zwaenepoel
Partner

Corporate Tax
Brussels

Share this

Tags


Related articles